4D


Co je to 4D? Nebo bychom se spíše měli ptát, co jsou to 4D? Nějaká cesta do 4. dimenze? I když i na tom je kus pravdy, 4D jsou především čtyři dívky / čtyři dámy: Alena Hesounová, Karla Olšáková, Kateřina Řezáčová a Lucie Houdková. Teprve nedávno zakončily svá universitní studia a proto se představují projekty, v nichž rozvíjejí ideje svých čtyř diplomních prací. Mají mnoho společného, a zdá se, že v Čechách vyrůstá silná generace, vnitřně spojená s českou šperkařskou školou přelomu 60. a 70. let. Během studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze děvčata zažila zásadní proměnu způsobu práce ateliéru. Setkala se s profesorem Vratislavem Karlem Novákem. Absolvovala již ale pod vedením Evy Eisler. Skutečnost, že se ctí obstála i v nových podmínkách, svědčí o silných osobnostech, které navíc z nenadálých změn jakoby vyšly zoceleny.

 

Ve své tvorbě všechny dívky vycházejí z konkrétního inspiračního zdroje, který se odráží v akcentované struktuře děl, nesoucí mnohé významy. O základních principech uměleckého tvoření, našeho myšlení i světa, který žijeme, vypovídají formou vzdušných, téměř nehmotných děl. Jejich šperky fyzicky existují, mají povahu trojrozměrných objektů. Prostor ale definují zakřivené linie, tenounké transparentní vrstvy. Právě zdánlivě prázdný prostor hraje zásadní roli, je tím skutečným šperkem, jeho náplní. Hmotu potřebuje, abychom si jej uvědomili.

 

Nejen materiálově úsporná řešení spojují tvorbu 4D s velikány českého šperku minulého století, v čele paradoxně se slovenským šperkařem Antonem Cepkou. Jsou tu i citovost a snová poetika, naznačené prostředky hodnými konstruktivismu. Tvorba 4D je obohacuje o ženskou něhu, která ve spojení s precizností nabíjí šperky až k jiskření.

 

Díla 4D představují ochutnávku, vyzývající potenciální nositele k účasti na různých podobách šperku. Objekty mohou být variabilní. Lze je přetvořit od tvarů do sebe uzavřených po dynamické formy, směřující do prostoru. Drobnou schránku je možné jako hlavolam přestavit na závěs či náhrdelník. Další možnost vyjádření osobnosti nabízejí šperky komponované na základě určitých vstupních dat. Ke specifické křehkosti děl 4D se pojí hravost a vtip, způsob prožití radosti i smutku a zásadních otázek života každého z nás.

 

Otevřenost vůči všem smyslům i médiím přibližuje díla 4D konkrétní poezii. Svou roli hraje vůně užitého materiálu, která se fakticky uplatňuje při vzniku díla a jako nejasnou ozvěnu či vzpomínku ji snad vnímají i někteří z diváků. Jindy kompozice šperku vychází z dynamiky vlastní hudebním skladbám. Právě spojení s hudbou činí viditelným další silný prvek děl 4D, kterým je tematizace času, tedy skutečného čtvrtého rozměru šperku. Nejde jen o vlastní prožitek z díla, jehož vnímání se odehrává v čase zcela samozřejmě. Čas může být nesen samotným materiálem, často dřevem, jehož letokruhy svědčí o růstu i zanikání, různých podobách věčnosti. Strukturu šperků inspirují základní formy života i tvar sakrálního prostoru, obé trvající v nekonečné proměnlivosti. V mysli se snažíme uchopit jejich počátek. Zdrojem pro kompozici šperku může být i způsob, jakým naše civilizace zaznamenává čas a události v něm. Šperky 4D spíše naznačují. Nic není plně vysloveno.

 

 

Alena Hesounová – kolekce Impres

 

V Alenině tvorbě vychází vše z plochy. Její deformací, zdvojováním i vzájemným prostupováním vznikají prostorové objekty s dynamickým nábojem a lehkou, o to působivější asymetrií. Autorka pracuje přímo v definitivním materiálu, prořezávaném plechu. Oslovují ji formy, spojované se silnými významy, chápanými společností jako nedotknutelné. Díky šperku se ocitají v nových kontextech. Pro tvary i vyznění aktuální kolekce Alena hledá inspiraci v půdorysných plánech křesťanské sakrální architektury 20. a 21. století. Zdroj tohoto rázu je třeba přetvořit v sofistikované dílo. Nebezpečí přílišného zatížení symbolikou je obrovské. Autorčiny práce jsou naštěstí důkazem existence šperku jako výsostné kategorie uměleckého vyjádření, s potenciálem obohatit bezpočtukrát vykládané symboly díky jejich nebývalému měřítku i úžeji vztahu k lidskému tělu. Výchozí prostory soustředění a setkávání se proměňují v abstraktní kompozice. A nejsou to spíše mezihvězdná plavidla? Archy kosmické doby?

 

 

Lucie Houdková – kolekce Hlubina

 

Lucie patří k umělcům, které fascinuje hledání základních struktur života a jejich estetizace, jež charakterizují ilustrované vědecké publikace 19. století. Čerpá především z díla biologa Ernsta Heinricha Haeckela, který obrátil pozornost západní civilizace ke světu dosud málo známému, miniaturním živočichům mořského dna. Tehdejší touha objevit princip živé hmoty, jenž by byl stejnou měrou funkční i krásný, konvenuje ideji umělecké tvorby jako takové. Lucie jde dál. Svými kinetickými šperky, které se vlní jako ramena korálových polypů, nejen vzdává hold rozmanitosti univerza. Vnímá i jejich moc oživit lidské tělo podobně, jako korál proměňuje dno moře. Objekty z papírových lamel vynikají éterickým pojetím, které rezonuje s osobností autorky.

 

 

Karla Olšáková – kolekce Co jsem našla za zrcadlem

 

Stavebními kameny Karliných děl bývají jednoduché geometrické tvary. Pohyblivá konstrukce, na první pohled logicky sestavená z precizně vypracovaných, opakujících se prvků, získává díky nekonečně variabilitě svých podob silně cítěnou iracionální kvalitu. Široký potenciál kinetického šperku je autorčiným vstupem do intenzivního dialogu mezi umělcem a divákem-nositelem. Jako odrazový můstek aktuální kolekce Karle posloužil osobní prožitek podivuhodných dějů z pera Lewise Carrolla. Abstraktní šperkové objekty jako obnažený, zdánlivě jednoduchý a jasný kompoziční princip, jsou dokladem, že tajemný sled událostí „z Alenky“ (tzn. Alice v angl.), lze zhmotnit se stejnou naléhavostí i bez užití figurativních prostředků. Racionální struktura se stává vstupenkou do světa fantazie. Vždyť spisovatel sám byl povoláním logik a matematik!

 

 

Kateřina Řezáčová – kolekce Graphellery

 

Šperky Kateřiny se od ostatních autorek 4D odlišují ve výrazu. Vymykají se poněkud hutnějším projevem, doprovázeným temnou i ostřejší barevností. Ke zcela osobní výpovědi Kateřina dospívá díky využití technických údajů, křivek grafů i zaznamenaných paramentů zvuku. Výběrem dat a jejich přetvořením vkládá do díla své pocity i stanoviska a tuto možnost nabízí i potenciálním nositelům. Zakódované demografické údaje, které se mohou týkat každého z nás, zasvěceného člověka nenechají chladným. Je na nositeli či dárci šperku, nakolik ostatním poodhalí tajemství v díle ukryté a přeci všem vystavované na odiv. K nepoznání přetvořený graf, zahrnující údaje o roce narození nositelky, umožní diskrétní naznačení věku. Autorčino sepětí s hudbou vyslovují šperky, v nichž pracuje se zvukovou vlnou. Zvolená barevnost neodpovídá výškám tónů, jak by se mohlo zdát, ale je volně odvozena od hlasitosti. Při vnímání šperků cítíme, že ji začínáme k hudbě vztahovat. Píseň souznící s nejhlubším zármutkem člověka, vyjádřená v jásavých barvách, bije do očí podobně, jako lidská vůle přežít rány osudu.

 

 

Projekt 4D přináší českému šperku čerstvou krev. Umělecký šperk ze zkušenosti v oblasti konceptuálního umění ve druhé polovině 20. století vyšel zcela osvobozen. Zmizely hranice i podmínka existence šperku v reálném světě. Dovoleno je vše. Dívky 4D dokazují, že i při samozřejmém chápání šperku jako volného umění lze vytvořit nositelný objekt. I nevelká, řemeslně dokonalá a relativně trvanlivá věc se může stát poselstvím o hlubinách lidské duše.

 

Jejich díla souzní do vzrušující harmonie. Svou spřízněnost si uvědomují. Snad jsme svědky nástupu nové generace. Všechny jsou členkami sdružení UNOSTO, širší platformy mladých tvůrců šperku, založené v Praze na podzim loňského roku.

 

 

Petra Matějovičová

 

6. března 2012

 

 

PhDr. Petra Matějovičová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

matejovicova@upm.cz
Tel.: (00 420) 251 093 233

Mobil: (00 420) 602 337 625